Call us today 02067656819

शालेय माहिती

डे . ए . सो. ची  नवीन मराठी शाळा

३४२ शनिवार पेठ , पुणे ३० फोन : ०२०-६७६५६८१९

महाराष्ट्र राज्य शासनमान्य

इ   १ ली ते  ४ थी  मराठी माध्यम

१००% अनुदानित शाळा प्राथमिक

UDSI  -  २७२५१८०१०१५ 

मराठी माध्यम   इ   १ ली ते  ४ थी

पटसंख्या ११४९